Våre produkter

Bemanning
Vi bistår våre oppdragsgivere med å skaffe midlertidig eller fast arbeidskraft i både deltids- og heltidsstillinger. Fremo står for arbeidsgiveransvaret, og du velger selv i hvilket omfang du ønsker å leie inn vikarer, alt fra enkeltoppdrag ved for eksempel sykdom og permisjoner til ferievikarer, sesongarbeidere, prosjekter o.l. Vi har døgnåpent og kan skaffe vikar på svært kort varsel, slik at dere kan gjennomføre arbeidshverdagen som planlagt.

Rekruttering
Du får ta del i et av Midt-Norges største nettverk. Vi bruker store ressurser på å være synlige i ulike rekrutteringskanaler. Dette gjør vi for å trekke til oss dyktige jobbsøkere og spennende “hoder”, som igjen kan bli din neste medarbeider eller leder. Du velger om vi skal gjennomføre hele eller deler av prosessen, fra oppstartmøte, koordinering av annonser i ulike kanaler, søkerbehandling, intervjurunder, personlighetstester, referansesjekk og lansering av sluttkandidater. Vi blir sammen enige om hvilken løsning som passer dere best.

DiSC Personprofil
Vi har gjennomgått et opplæringsprogram og er sertifisert som DiSC-trenere (DiSC Personal Profile System 2800). DiSC personprofil er validert på norsk, anvendes i dag i over 50 land og finnes på 25 språk. DiSC personprofil beskriver og forklarer menneskelig atferd og viser oss hvorfor vi handler som vi gjør i forskjellige situasjoner. DiSC benyttes som et supplerende verktøy innen rekruttering og bemanning. Vi ser en stadig økende interesse for DiSC som verktøy og begrepsapparat innen organisasjonsutvikling og HR-arbeid, spesielt innen medarbeider-utvikling, lederutvikling, teamutvikling, kommunikasjonsutvikling og salgstrening. Vi har også gode eksempler på bruk av DiSC innen prosesser rundt omdømmebygging og verdiimplementering.

Omstilling
Dersom din bedrift står foran en omstillingsprosess, kan vi tilby ulike former for faglig rådgivning, både overfor ledelsen og for den ansatte som rammes av en eventuell nedbemanning/omstrukturering. Målet er at prosessen skal skje så smidig som mulig for begge parter. Vi har bred kompetanse og erfaring fra ulike prosesser og kan blant annet gå inn og hjelpe dine ansatte over i en ny jobb hos en av våre oppdragsgivere. I denne prosessen gjennomgår vi et program med “Jobbhjelp” for den ansatte, med bistand i å skrive en god CV/søknad, tips til jobbintervjuet, gjennomføring av personlighetsprofil, med påfølgende analyse og råd med bakgrunn i de trekkene og motivasjonsfaktorene som driver deg, og som er viktige ved neste jobbvalg.